اطلاعات لازم برای تاسیس رستوران

اطلاعات لازم برای تاسیس رستوران

 تصویرسازی کلیاین خدمات مشابه خدمات هر فعالیت تجاری دیگری می باشد. اکثر فعالیتهای تجاری با ایده ای آغاز میشوند که تمایلی برای یک نواوری است، نواوری نیازی که عموم مردم خود نیز از آن بی خبراند ولی لازم است تا آن محصول تولید شود و در اختیارعموم قرار گیرد. مشاورین غذا و نوشیدنی که در این فعالیت ها همکاری می نمایند لزوماً مسئولیت هایی چون مطالعه وضعیت بازار و ارائه طرحهای تجاری و استراتژی آن مجموعه را نیز بعهده میگیند. مطالعه وضعیت بازارهمچنان که عموم مردم مطلع اند، مطالعه وضعیت بازار شامل تلاش در جهت پرس و جو از افرادی است که مایل اند جنسی را به آنها بفروشید و یا خدماتی را به آنها ارائه دهید. از این طریق است که متوجه نیازعموم شده و طبق نتایج اخذ شده میتوانید پیشنهاد لازم را به آنها ارائه دهید. طرح های تجارییک طرح تجاری اظهار رسمی یک سری اهداف تجاری و دلایلی جهت قابل دسترس بودن این اهداف و طرحی جهت نیل به آنها می باشد. این طرح ممکن است همچنین شامل اطلاعات سوابق آن سازمان یا تیم مورد مورد نظر باشد.برخی از عنوان های متداول در یک طح تجاری عبارت است از:خلاصه وضعیت اجرایییک خلاصه وضعیت یک یا دو صفحه ای از تجارت مورد نظر، اقدامات مالی حائز اهمیت آن مجموعه،تیم پشتیبانی- صنعتی- اجرایی و مشتریاناطلاعات مربوط به شرکتشامل اطلاعات مربوط به افراد، تجارب، آموخته ها و تحصیلات، سابقه شرکت، پروژه های اجرا شده و پارامترهای مالی حائز اهمیت می باشد.اطلاعات مربوط به صنعتشرح صنعت مورد نظر، پیش بینی رشد آن، مقیاس کار کنونی، گزارشات مالی تایید شده، روند کار، تکنولوژی و ...طرح بازاریابیاین طرح نشانگر این است که بدانید چه کسانی مشتری هستند و از چه طرقی مشتری ها را جذب کنید، همچنین نشانگر قیمت ها، موقعیت ها، ترفیعات و مشخصات مکانی می باشد.طرح مالیطرح مالی نشان دهنده گردش وجوه- ترازنامه- صورت درآمد و عایدی هر سهم می باشد. استراتژیمشاوره استراتژی شامل ارزیابی تاثیرپذیری استراتژی های جاری و لزوم تغییرات جزئی و یا پیشنهاد یک استراتژی جدید می باشد.مشاوره استراتژی با یک تجزیه و تحلیل ساده ولی مؤثر به نام SWOT  شروع می شود.(S  (strength  نقاط قوت پروژه مربوطه را در ارتباط با آن ایده کاری، تجارت، محصول، شرکت، بازار و غیره را بیان می کند.(W (weakness نقاط ضعف پروژه را بیان می کند.(O (Opportunity نشان می دهد چه فرصت هایی در حال حاضر در دسترس است.(T (Threat نشان می دهد چه عواملی این طرح تجاری را میتواند به مخاطره بیاندازد.مشاوره استراتژی همچنین می تواند طرح را به سمت ایجاد USP (پیشنهاد فروش انحصاری) هدایت کند و این نکته همانست که میتواند شما را شاخص و ممتاز کند.