با رژیم کانادایی لاغر می شوید اما.

با رژیم کانادایی لاغر می شوید اما.

رژیم ۱۵روزه کاناداییروز اولصبحانه: یک فنجان قهوه+یک حبه قندناهار: ۲عدد تخم مرغ سفت آبپز+اسفناج پخته+یک عدد گوجه فرنگیشام: ۳۰۰گرم گوشت پخته یا کبابی+کاهو+ آب لیموترشروز دومصبحانه: یک فنجان قهوه+ یک حبه قندناهار: ۱۰ورق کالباس مرغ+یک لیوان ماست کم چربشام: ۳۰۰گرم گوشت کبابی یا پخته+کاهو +آب لیموترشروز سومصبحانه: یک فنجان چای+ ۲عدد خرماناهار: نصف سینه مرغ پخته یا کبابی+کاهو بدون آبلیموشام: سالاد کرفس+کلم+گوجه فرنگی+سس آبلیموروز چهارمصبحانه: یک فنجان قهوه+یک حبه قند+ یک ورق نان تستناهار: یک لیتر آبمیوه ترجیحا آب سیب یا هویج+یک لیوان ماست کم چربشام: ۲عدد تخم مرغ آبپز+هویج پخته رنده شده+۲۰۰گرم پنیر رژیمی یا کم نمکروز پنجمصبحانه: یک فنجان قهوه+ یک حبه قند+ یک ورق نان تستناهار: یک عدد ماهی پخته یا کبابی کامل+ یک قاشق چای خوری کره+ آبلیموشام: نصف سینه مرغ+ کاهو+ آبلیمو+ روغن زیتونروز ششمصبحانه: یک فنجان چای+ ۲عدد خرماناهار: ۱۰ورق کالباس مرغ+ یک فنجان ماست کم چربشام: نصف سینه مرغ+ کاهو+ آبلیمو+ روغن زیتونروز هفتمصبحانه: یک فنجان قهوه+ یک حبه قند+ یک ورق نان تستناهار: ۲عدد تخم مرغ سفت آبپز+ یک ورق کالباس+ کاهوشام: سالاد کلم+ گوجه فرنگی+ سس آبلیمو+ یک عدد میوهروز هشتمصبحانه: یک فنجان قهوه+ یک حبه قندناهار: نصف سینه مرغ پخته یا کبابی+ کاهو+ آبلیموشام: ۳۰۰گرم گوشت کبابی یا پخته+کاهو+ آبلیمو+ یک عدد میوهروز نهمصبحانه: یک لیوان شیرناهار: نصف سینه مرغ پخته یا کبابی+ کاهو+ آبلیموشام: سالاد کاهو+ خیار+ گوجه فرنگی+ سس آبلیمو+ یک عدد میوهروز دهمصبحانه: یک فنجان قهوه+ یک حبه قند+ یک ورق نان تستناهار: یک لیتر آبمیوه ترجیحا آب سیب یا هویج+ یک لیوان ماست کم چربشام: یک عدد تخم مرغ آبپز+ یک هویج پخته شده+ ۲۰۰گرم پنیر رژیمی یا کم نمکروز یازدهمصبحانه: یک فنجان قهوه+ یک حبه قند+ یک ورق نان تستناهار: یک عدد ماهی پخته یا کبابی کامل+ یک قاشق چای خوری کره+ آبلیموشام: نصف سینه مرغ+ کاهو و کرفس  روز دوازدهمصبحانه: یک لیوان چای+ ۲عدد خرماناهار: ۲عدد تخم مرغ سفت آبپز+ یک هویج پخته شدهشام: نصف سینه مرغ+ کاهو و کرفسرژیم نگهدارندهروز سیزدهمصبحانه: یک لیوان شیرناهار: گوشت یا مرغ پخته یا کبابی+ گوجه فرنگی و سس آبلیمو+ سالاد کاهوشام: سوپ آب مرغ یا آب گوشت+ ۲عدد نان تست+ ۲عدد میوهروز چهاردهمصبحانه: یک لیوان چای+ یک ورق نان تست با عسلناهار: ۵ورق کالباس مرغ+ گوجه فرنگی+ یک عدد خیارشور + ۲ ورق نان تستشام : نصف سینه مرغ + سالاد کاهو + خیار + گوجه فرنگی + یک عدد میوهروز پانزدهمصبحانه : یک لیوان شیرناهار : گوشت یا مرغ کبابی یا پخته شده + سالاد خیار و گوجه فرنگیشام : سوپ آب مرغ یا گوشت + ۲ ورق نان تست + ۲ عدد میوه