تاکتیک های مدیریتی و بازرگانی در تبلیغات فست فود و کافی شاپ

تاکتیک های مدیریتی و بازرگانی در تبلیغات فست فود و کافی شاپ

تاکتیک های تبلیغاتی  برای فست فود یا کافی شاپ ها  را می توان به ترتیب زیر تقسیم بندی نمود:تاکتیک های تبلیغاتی با توجه به عمر مجموعهتاکتیک های تبلیغاتی هنگام ورود به بازار بعد از راه اندازی مجموعه
 • تاکتیک تبلیغاتی پیشگام
 • تاکتیک تبلیغاتی پیرو
تاکتیک های تبلیغاتی در مرحله رشد
 • تاکتیک های تبلیغاتی حفظ مشتریان
 • تاکتیک های تبلیغاتی حفظ موقعیت
 • تاکتیک تبلیغاتی تهاجمی
 • تاکتیک تبلیغاتی تمرکز بر روی بخش خاص
 • تاکتیک تبلیغاتی افزایش مشتریان جدید
 • تاکتیک تبلیغاتی بر روی محصولات جدید
تاکتیک های تبلیغاتی در مرحله بلوغ
 • حفظ مزیت رقابتی در تبلیغات
 • افزایش حجم تبلیغات
 • تاکتیک تبلیغات نفوذ
تاکتیک های تبلیغاتی در مرحله زوال و افول
 • تاکتیک تبلیغات برداشت نهایی
 • تبلیغات خروج از بازار
دیگر تاکتیک های تبلیغاتی مرتبط
 • تاکتیک تبلیغاتی بد و بدتر
 • تاکتیک تبلیغاتی انتقال
 • تاکتیک تبلیغات انتخابی
 • تکنیک تبلیغاتی از قافله عقب نماندن
 • تبلیغات پر زرق و برق
 • تاکتیک تبلیغاتی ابهام
 • تاکتیک تبلیغاتی بودجه
 • تاکتیک استناد به قدرت
گروه iranhfc (گروه تخصصی راه اندازی فست فود و کافی شاپ) پیشرو و نوآور در توسعه صنعت غذا با اجرای برنامه های علمی بازاریابی به آینده روشن می اندیشد.