رعایت بهداشت در رستوران

رعایت بهداشت در رستوران

رعایت بهداشت در رستوران

رعایت بهداشت در رستوران

رعایت بهداشت در رستوران یکی از مهمترین اصول این کار است که باید به شدت مورد توجه کارکنان و مدیریت رستوران قرار گیرد. 

وجود حشره ه‏ای نظیر: سوسک، پشه یا مگس در محیط داخلی هتل ورستوران یک مشکل بزرگ برای حیثیت آن شمرده می‏شود که از دیده کنجکاوان پوشیده نمی ‏ماند و دقیق‌‏نظران و با فرهیختگان، این پدیده را دلیل بر کمبود نظارت دقیق مدیریت بر اجرای شرایط بهداشتی می‏شناسد.

وجود این حشرات در یک رستوران یا آشپزخانه یا انبار مواد غذائی هتل به هیچ روی قابل توجیه نیست و برای آن که چنین موجودات زیان‌بار در این مکا‌ن‌ها یافت نگردد بایستی تا بدان پایه نظافت وبهداشت رعایت شود که هرگز فرصت نشود و نما به آن داده نشود.

 

راه اندازی فست فود | راه اندازی رستوران | IRANHFC