Ethnic restaurants

Ethnic restaurants

این سبک غذاهای بومی سرو میشوند که مخصوص مکان هایی هستند که به آن تعلق دارند و وابستگی نزدیکی به فرهنگ هر یک از این ملل دارند.
مانند رستوران مکزیکی،ایتالیایی،فرانسوی،آلمانی،تایلندی و یا رستوران های هندی.