Tag: انتخاب موقعیت و جانمایی

چگونگی شروع یک کسب و کار مانند رستوران قسمت دوم

همانطور که در قسمت قبل گفته ایم شروع راه اندازی یک کسب و کاری مانند رستوران شامل مراحل و دغدغه های خاصی می باشد که به معرفی بعضی از آنان پرداخته ایم و در این مقاله نیز ادامه آن مقاله ی قبلی را پیش خواهیم گرفت.